วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ภาคเรียนที่ 2/2551 (ศูนย์แม่กลอง)

.........วันนี้ (25 ตุลาคม 2551) เปิดภาคเรียนที่ 2 /2551 ของนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 11 เรียนวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ผู้เรียนเป็นนักศึกษาห้องเดิมที่เคยเรียนเมื่อภาคเรียนที่แล้ว นับเป็นโชคดีที่จะได้สอนในเนื้อหาวิชาที่เป็นเอกเทศลึกซึ้งและสมบูรณ์พอที่ผู้เรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาเองก็ตั้งความหวังไว้เช่นนั้นเหมือนกัน ดังนั้นการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีโครงการสอนและแผนการสอนดังนี้........โครงการสอน........
รหัสวิชา GD6107
ชื่อวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Innovation and Information Technology in Education)
ภาคเรียนที่ 2 / 2551
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์, อ.มงคล ภวังคนันท์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึง

***************************************
จุดประสงค์
.........การเรียนการสอนวิชานี้มุ่งที่จะให้ผู้เรียนมีความสามารถดังนี้
........1. อธิบายความหมาย หลักการ และแนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
........2. อธิบายระบบการเรียนรู้ กระบวนการสื่อความหมาย สื่อเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
........3. อธิบายถึงแนวทางในการแสวงหา การเลือก การใช้ และการเก็บรักษานวันกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
........4. หลักการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
........5. สามารถพัฒนาและแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
........6. สามารถออกแบบ สร้างฃ ใช้ ประเมินและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนได้
คำอธิบายรายวิชา
........แนวคิดทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ และกระบวนการสื่อความหมาย การแสวงหา เลือก ใช้ เก็บรักษาและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาและแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการออกแบบ สร้าง ใช้ ประเมิน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
แผนการสอน

ครั้งที่ 1 (25 ตุลาคม 2551)
 • แนะนำเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ แนวการสอน แหล่งศึกษาค้นคว้า กิจกรรมการเรียนการสอน เกณฑ์การวัดและประเมินผล
 • กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยาย อภิปราย ซักถาม ตอบคำถาม
  ครั้งที่ 2 (1 พฤศจิกายน 2551)
 • ความหมาย หลักการ และแนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • กิจกรรม บรรยาย อภิปราย ซักถาม ศึกษาค้นคว้า
  ครั้งที่ 3 (8 พฤศจิกายน 2551)
 • ระบบการเรียนรู้ กระบวนการสื่อความหมาย
 • กิจกรรม บรรยาย อภิปราย ซักถาม ค้นคว้า
 • ครั้งที่ 4 (15 พฤศจิกายน 2551)
 • สื่อเพื่อการเรียนรู้
 • กิจกรรม บรรยาย อภิปราย ซักถาม ค้นคว้า
 • ครั้งที่ 5 (22 พฤศจิกายน 2551)
 • หลักการแสวงหา การเลือก การใช้ และการเก็บรักษานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กิจกรรม บรรยายประกอบสื่อ อภิปราย ซักถาม ศึกษาค้นคว้า
 • ครั้งที่ 6 (29 พฤศจิกายน 2551)
 • หลักการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้กับการเรียนรู้ การเรียนการสอน การศึกษาและชีวิตประจำวัน
 • กิจกรรม บรรายประกอบสื่อ อภิปราย ซักถาม ศึกษาค้นคว้า
 • ครั้งที่ 7 (6 ธันวาคม 2551)
 • แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
 • กิจกรรม บรรยายประกอบสื่อ อภิปราย ซักถาม ศึกษาค้นคว้า
 • ครั้งที่ 8 (13 ธันวาคม 2551)
 • การทดสอบกลางภาคเรียน
 • ครั้งที่ 9 (20 ธันวาคม 2551)
 • การออกแบบสื่อเพื่อการเรียนรู้
 • กิจกรรม บรรยายประกอบสื่อ อภิปราย ซักภาม ศึกษาค้นคว้า
 • ครั้งที่ 10 (27 ธันวาคม 2551)
 • ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
 • กิจกรรม สาธิต-ปฏิบัติ
 • ครั้งที่ 11 (3 มกราคม 2552)
 • ฝึกปฏิบัตการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
 • กิจกรรม สาธิต-ปฏิบัติ
 • ครั้งที่ 12 (10 มกราคม 2552)
 • ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
 • กิจกรรม สาธิต-ปฏิบัติ
 • ครั้งที่ 13 (17 มกราคม 2552)
 • ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
 • กิจกรรม สาธิต-ปฏิบัติ
 • ครั้งที่ 14 (24 มกราคม 2552)
 • ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อการเรียนการสอน
 • กิจกรรม สาธิต-ปฏิบัติ
 • ครั้งที่ 15 (31 มกราคม 2552)
 • นำเสนอผลงาน วิพากย์ และสรุป
 • ครั้งที่ 16 (7 กุมภาพันธ์ 2552)
 • สอบปลายภาค